Loading...
Καλωσήλθατε στο ερωτηματολόγιό μας!
press Enter

Παρακαλούμε διαβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο συναίνεσης πριν προχωρήσετε στο ερωτηματολόγιό μας.Έντυπο συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης


Αρκτικόλεξο του Έργου: SUREFIT
Όνομα του Έργου: SUstainable solutions for affordable REtroFIT of domestic buildings
Αριθμός Συμφωνίας επιχορήγησης: 894511
Τύπος Έργου: Δράση καινοτομίας
Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01/09/2020
Ημερομηνία λήξης του έργου: 31/08/2024
Συμμετέχοντες συνεργάτες / ερευνητές: ISQ/UNOTT/FSM/AALTO/AMS

1. Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο είναι ένα έντυπο συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έγγραφο προτού λάβετε την απόφαση σχετικά με το εάν θα συμμετέχετε ή όχι. Μη διστάσετε να υποβάλετε ερωτήσεις για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τον σκοπό και τη διαδικασία αυτής της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων και οφελών.

2. Έργο SUREFIT

Το έργο SUREFIT έχει ως σκοπό να πραγματοποιήσει γρήγορη ανακαίνιση υπαρχόντων κατοικιών, ενσωματώνοντας καινοτόμες, οικονομικά αποδοτικές, προκατασκευασμένες τεχνολογίες με περιβαλλοντική συνείδηση. Στόχος είναι η επίτευξη σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω της μείωσης των απωλειών θερμότητας διά μέσου του κελύφους του κτιρίου και της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων (ιδιοκτήτες/χρήστες κτιρίων, κατασκευαστές, πάροχοι προϊόντων/υπηρεσιών) στη θέρμανση και την ψύξη του χώρου, το ζεστό νερό οικιακής χρήσης, τον φωτισμό και την παραγωγή ενέργειας, καθώς και με την δοκιμαστική επίδειξη σε 5 αντιπροσωπευτικά κτίρια σε διαφορετικά ευρωπαϊκά κλίματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://surefitproject.eu/.

3. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας

Το έργο SUREFIT, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, εκτελεί μια κοινωνικοοικονομική μοντελοποίηση και μια αξιολόγηση της κοινωνικής αποδοχής σχετικά με τον σκοπό του έργου (δηλαδή γρήγορη ανακαίνιση υφιστάμενων κατοικιών ενσωματώνοντας καινοτόμες, οικονομικά αποδοτικές, προκατασκευασμένες τεχνολογίες με περιβαλλοντική συνείδηση). Με αυτόν το σκοπό, έχετε επιλεχθεί να συμμετάσχετε σε αυτήν την έρευνα, που πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του WP2/ WP8.

4. Συμμετοχή στη δραστηριότητα

Εάν συμφωνείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην έρευνα που πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής φόρμας.

Η συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες είναι αυστηρά εθελοντική και έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή και μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις.

5. Απόρρητο και εμπιστευτικότητα

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα δημοσιευτούν, αλλά αυτή η δημοσίευση δεν θα περιέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν. Το SUREFIT θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, εταιρεία, email και αριθμό τηλεφώνου) και ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες για το προφίλ σας (π.χ. επαγγελματική δραστηριότητα, ηλικία, χρόνια απασχόλησης στο κτίριο κ.λπ.). Αυτά τα δεδομένα δεν θα συμπεριληφθούν σε κανένα παραδοτέο ή δημοσίευση.

Αυτή η συλλογή συμμορφώνεται αυστηρά με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους και θα καταστραφεί μετά τη λήξη του έργου SUREFIT. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται σε αυτήν τη δραστηριότητα θα φέρει την ευθύνη του συνεργάτη ISQ / UNOTT / FSM / AALTO / AMS και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο του έργου. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους συνεργάτες θα αποθηκεύονται ψηφιακά σε έναν κοινόχρηστο φάκελο (cloud), προσβάσιμο μόνο σε βασικό προσωπικό από κάθε συνεργάτη της κοινοπραξίας που εργάζεται στο SUREFIT, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει Συμφωνητικό Εχεμύθειας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες SUREFIT που θα διεξαχθούν δεν θα περιλαμβάνουν:

• Συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (π.χ. υγεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, εθνικότητα, πολιτική γνώμη, θρησκευτική ή φιλοσοφική πεποίθηση) ούτε επεξεργασία γενετικών πληροφοριών.

• Παρακολούθηση ή παρατήρηση των συμμετεχόντων (π.χ. δεδομένα παρακολούθησης ή εντοπισμού και δεδομένα WAN, όπως διεύθυνση IP, MAC, cookies κ.λπ.).

6. Συναίνεση

Συνεχίζοντας στο ερωτηματολόγιο, αποδέχεστε αυτούς τους όρους και συμφωνείτε να λάβετε μέρος στη μελέτη Θα σας δοθεί ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου για το αρχείο σας και ένα αντίγραφο θα φυλάσσεται από τον συντονιστή του έργου μαζί με τα αρχεία μελέτης. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις σας σχετικά με τη μελέτη και ότι καταλαβαίνετε τι θα σας ζητηθεί να κάνετε. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή μετά την υπογραφή του εγγράφου, εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις.

7. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα ή την πιθανή συμμετοχή σας σε αυτήν, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου, Dr Muriel Iten, Instituto de Soldadura e Qualidade, email: surefitproject@isq.pt / mciten@isq.pt, τηλέφωνο: +351 927 951 273.

8. Δήλωση συναίνεσης

Αυτή η φόρμα συναίνεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων και τις υποχρεώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το παρόν έγγραφο συγκατάθεσης συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/EC για την προστασία των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Παρακαλώ, επιλέξτε «ναι» ή «όχι» για να συναινέσετε στις ακόλουθες δηλώσεις:

• Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει αυτό το έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης από τον ερευνητή που είναι υπεύθυνος για αυτήν την έρευνα. Είχα το χρόνο και την ευκαιρία να κάνω τις απαραίτητες ερωτήσεις και αυτές απαντήθηκαν.

• Κατανοώ ότι είμαι ελεύθερος να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσω.

• Τα προσωπικά μου δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν για χρήση, αποθήκευση και κοινή χρήση με τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτήν τη φόρμα συναίνεσης.

• Δεδομένα από τη συμμετοχή μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη παραδοτέων του έργου, άρθρων για ακαδημαϊκά περιοδικά και σχετικά κλαδικά περιοδικά, για παρουσιάσεις σε συνέδρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια, με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να με ταυτοποιήσουν.

• Συμφωνώ να συμμετάσχω εθελοντικά στην έρευνα SUREFIT.


Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το έντυπο συναίνεσης. Μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιό μας.Ερωτηματολόγιο

Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας
Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας
Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας
Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση από την λίστα που σας δίνεται
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση από την λίστα που σας δίνεται
Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση από την λίστα που σας δίνεται
Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση από την λίστα που σας δίνεται
Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση από την λίστα που σας δίνεται
Παρακαλώ, γράψτε την απάντησή σας